Erzincan Valiliği
Erzincan Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Erzincan Valiliği
Erzincan Valiliği
Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

 

* Kırsal alanda fiziksel yerleşmenin düzenlenmesi, sağlıklı, güvenli yapılaşmanın kontrolü ve kırsal çevrenin korunmasına yönelik yapılaşma sağlanacaktır.

* Planlamaya ilişkin yetkilerin sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacına yönelik olarak uyumlu kullanılması ve denetlenmesi sağlanacaktır.

* İmar hizmetleri ile ilgili olarak yerel yönetimler ile işbirliği gerçekleştirilecek, eğitim programları düzenlenecek, bu konularda yerel yönetimlere rehberlik yapılacak ve kapasite artırılacaktır.

* Etüt-proje yapımı ve proje kontrollük hizmetleri geliştirilecek ve hizmet kapasitesi artırılacaktır.

* Kamu ve özel sektöre ait binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

* 5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları da göz önünde bulundurularak iskân talepleri karşılanacaktır.

* Müdürlüğümüz kurumsal yapısını iyileştirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecektir.

* Kentsel gelişme, kıyı ve etkileşim alanlarına yönelik stratejiler belirlenecek ve kentsel gelişim için planlamalar yapılacaktır.

* Planlamaya ilişkin yetkilerin sürdürülebilir yerleşme, kentleşme ve güvenli yapılaşma amacına yönelik olarak uyumlu kullanılması ve katılımcı planlamaya ilişkin olanaklar sağlanacaktır.

* Piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin güvenli olmalarının sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

* Binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

* Yapı Denetim Sisteminin etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır.

 

 

 

* Mekânsal planlama sisteminin; daha bütüncül, etkin, hızlı, yerel şartlara duyarlı ve katılımcı bir biçimde çalışmasını sağlamak, yerel yönetimlerle işbirliğini artırarak onlara rehberlik etmek ve uygulamaları denetlemek.

* Kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünü desteklemek.

* Kamu, özel sektör, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm yapıların; güvenli, sağlıklı ve kaliteli yapımını sağlamak, bina envanter çalışmalarını yürütmek.

* Tüm yapılarda standartlara uygun malzemelerin kullanımını sağlamak, yapı denetim sistemini geliştirerek etkin, izlenebilir ve sürekli hale getirmek.

* İskân Kanununda belirlenen uygulamalarla bozulan sosyal hayatın ve fiziki çevrenin en kısa zamanda yeniden tesis edilmesini sağlamak.

* Kurumsal gelişimi sağlayarak paydaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.